Het belang van de juiste laadstroom

Tractiebatterijen leveren energie aan vele elektrische intern transport middelen zoals vorkheftrucks, reachtrucks, elektrische palletwagens etcetera. De tractiebatterij heeft naast de geleverde energie ook een functie als contragewicht voor de voertuigen. De laadstroom waarmee een tractiebatterij herladen wordt is van groot belang voor de levensduur van de batterij.

Laden en ontladen

Het laden van een tractiebatterij dient zo snel mogelijk na de ontlading te gebeuren. Het is belangrijk dat de tractie-accu / -batterij nooit ontladen blijft staan. Hierdoor ontstaat schade aan de batterij. Het is voor het herladen van de batterij belangrijk dat de door de batterij-leverancier gestelde eisen nauwkeurig worden gevolgd. Een foutieve laadstroom of instelling van de batterijlader kan de batterij ernstig beschadigen. Een batterij mag ook niet verder ontladen worden dan 80% van de afgenomen batterij capaciteit. Regelmatige overladingen of te diepe ontladingen resulteren in onherstelbare schade. Zo kan er ook zuurverlies optreden in de tractiebatterij door het verkeerd laden of ontladen, naast andere oorzaken die we in de praktijk vaak tegenkomen.

Zuurverlies oorzaken uit de praktijk

De meestvoorkomende oorzaken voor zuurverlies van een tractiebatterij uit in de praktijk zijn:

 • Het omvallen van een batterij.
 • Overkoken van een batterij doordat men de batterij heeft bijgevuld voor het laden in plaats van daarna.
 • Gebruik van een verkeerde lader of te weinig laden, waardoor het elektrolyt niet wordt gemengd.

De ladingstoestand van de tractiebatterij

De ladingstoestand van de batterij kunnen we indirect meten met een zuurweger. De zuurweger meet het s.g. (soortelijk gewicht) van het elektrolyt. Een geladen tractiebatterij heeft een s.g. van 1.29 kg per liter water. De s.g. waarde die gemeten wordt mag niet lager zijn dan 1.13 kg per liter. Deze waarde komt overeen met een ontlading van 80% van de afgenomen capaciteit van de batterij.

S.g. waarden:

 • Bij een s.g. van 1.28 – 1.29 is de batterij vol
 • Bij een s.g. van 1.13 – 1.14 is de batterij leeg

In de praktijk wil dit zeggen dat een batterij die ’s morgens een s.g. van 1.26 heeft dus 3 punten mist. Die drie punten verschil vertaalt zich vervolgend naar een capaciteit van 3 x 5 % = 15 % die de batterij mist. Dit is echter 15 % van de 80 % die ter beschikking staat, dus in werkelijkheid een gemis van 15:80 x 100 = 18,75 % !

Lekkages van accuzuur door verkeerd laden

Verkeerd laden, met overkoken als gevolg, is een vorm van lekkage van accuzuur. Hoe goed een batterij trog / container ook gecoat is, het is een kwestie van tijd voordat er door corrosie gaten in de container komen. Met als gevolg lekkages in de truck en over de vloer. Reparatie of vervanging van de container en een zuurcorrectie is dan noodzakelijk.

Lekspanningen en kruipstromen

Een ander risico van overkoken is dat accuzuur over de celdeksels loopt waardoor er een geleidende laag ontstaat. Dit resulteert in spanningsverschillen over de celdeksels en het batterijoppervlak. Hierdoor kunnen er kruipstromen ontstaan. Deze kruipstromen kunnen vervolgens inbranden in de celdeksels waardoor kortsluiting en/of brand kan plaatsvinden.

Bijvullen altijd na het laden

Let op dat bijvullen van de batterij altijd gebeurd na het laden. Niet vooraf. Vul altijd bij met gedemineraliseerd water. Dit kunnen wij niet genoeg benadrukken. Het bijvullen dient te gebeuren tot aan de onderzijde van de aanwezige indicator. Vermijd te veel bijvullen waardoor elektrolyt kan lekken.

De risico’s tijdens laden nogmaals op een rij

Tijdens het laadproces zijn er een aantal risico’s die we willen voorkomen. Denk hierbij aan:

 • Vermijd kortsluiting (leg geen metalen voorwerpen op de batterij)
 • Voorkom ontploffingen ( niet roken of open vuur )
 • Vermijd corrosie als gevolg van lekken accuzuur (werk droog en schoon)

Keuze laadsystemen en batterijladers

Het laden van tractiebatterijen gebeurd over het algemeen met batterijladers. Belangrijk hierbij is dat de batterijlader correct is afgestemd op de capaciteit van de tractiebatterij zodat het juiste vermogen afgeeft. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van de juiste laadstroom.

De meest gevolgde methode is die waarbij één batterij is aangesloten op één batterijlader. Het laadproces vangt aan met relatief hoge stroom die gedurende het laadproces automatisch afneemt. Deze afname is het gevolg van een toenemende batterijspanning. De laders zijn hierbij voorzien van een laadautomaat die op tijd af schakelt. Laat u hierbij goed adviseren.

Belang van indeling batterijcontainer of trog

Naast de juiste laadstroom en een correct laadproces is ook de indeling van de batterijcontainer of trog van groot belang. Tractiebatterijen bestaan uit losse tractiecellen die in zogenaamde ‘scheepjes/bootjes’ zitten welke vervolgens in een batterijcontainer of trog worden geplaatst. Deze stalen container is ter bescherming voorzien van een zuurbestendige coating. De coating is aangebracht tegen het doorrotten van de container als gevolg van een accuzuur lekkage. Het is belangrijk bij ieder laadproces te controleren of deze coating niet is aangetast. Verder is het van belang dat opvulplaten in de batterijcontainer worden geplaatst. Deze opvulplaten zorgen voor:

 • Koeling
 • Voorkomen van kruipstroom
 • Vastzetten van batterijcellen (ter voorkoming van scheurtjes onderin de cellen door beweging)

Heeft u vragen over tractie-accu’s? Heeft u nieuwe of gebruikte batterijen nodig, of wilt u het onderhoud uitbesteden. Batterijcentrum Nederland is uw partner en specialist. Neem gewoonweg via telefoon of mail contact met ons op.