Tips voor inrichten tractie acculaadstation

Waar moet een tractie acculaadstation aan voldoen? Deze vraag krijgen wij met regelmaat. Acculaadstations worden gebruikt voor het opladen van elektrisch materieel waaronder heftrucks, reachtrucks, palletwagens en stapelaars. Dit is niet zonder gevaar en mag zeker zonder voldoende voorkennis als risicovol worden beschouwd. De grootste risico’s zijn oververhitting, knalgas, kortsluiting, explosies en brand. Heel belangrijk is goede ventilatie.

Los van deze risico’s eist de Arbowet dat werknemers in een veilige omgeving werken. Dat procedures aanwezig zijn en uw medewerkers goede en duidelijke instructies hebben, evenals goede voorzieningen en beschermmiddelen.

Voor het laden van tractiebatterijen of tractie accu’s moet u een aparte ruimte inrichten of reserveren. We zetten enkele tips en aandachtspunten voor u op een rij zodat u weet waar u aan moet denken.

Ventilatie is belangrijk

Indien er voldoende ventilatie aanwezig en er dichtbij van het acculaadstation geen open vuur aanwezig is, kan het laden veilig in een werkruimte of magazijnruimte gebeuren. Het is echter aan te raden om hiervoor een aparte, goed geventileerde, ruimte te reserveren als de locatie dat toelaat. Laat een risicoanalyse uitvoeren van uw acculaadstation of vraag vooraf advies aan experts voor de toekomstige inrichting. Verder in het artikel komen we terug op ventilatie van het acculaadstation.

Aparte ruimte

Op het moment dat u een aparte ruimte ter beschikking heeft moet deze voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • De ruimte moet goed bereikbaar zijn voor uw intern transportmiddelen
 • Zorg ervoor dat er geen open vuur in de buurt is
 • Zorg dat er nabij geen werkzaamheden worden verricht waarbij vonken vrij kunnen komen (slijp-, las- en stookwerkzaamheden)
 • Zorg voor voldoende vloeroppervlak per te laden eenheid
 • Er moet voldoende ventilatie (natuurlijk of mechanisch) zijn
 • Voorkom direct zonlicht
 • Werk met vonkvrije verlichting en schakelaars
 • Controleer of er voldoende en de juiste blusmiddelen aanwezig zijn
 • Zorg ervoor dat de vloer behandeld is tegen zwaveluur
 • Zorg voor duidelijke procedures en pictogrammen om fouten te voorkomen
 • Zorg ervoor dat er minimaal 2 noodstopknoppen aanwezig zijn op de juiste plekken
 • Controleer of de juiste persoonlijke beschermmiddelen op locatie aanwezig zijn
 • Voorkom dat niet gekwalificeerd personeel toegang heeft tot het acculaadstation.

Voor meer detail informatie verwijzen we u naar de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 3299).

Bouwtechnische punten

 • Het dak, de wanden, leidingen en andere bouwgerelateerde elementen moeten glad zijn uitgevoerd en bestand tegen bijtende dampen
 • De ruimte moet brandwerend zijn met een juiste compartimentering
 • Er mogen geen nissen of andere plaatsen aanwezig zijn waar waterstof zich kan ophopen
 • Er moet een gesloten riool of opvang aanwezig zijn waar gemorste vloeistof kan wegspoelen
 • De vloer moet behandeld en bestand zijn tegen aanwezige stoffen, vetten en oliën
 • De vloer moet voorzien zijn van een antisliplaag
 • Er moet voldoende afstand zijn tussen batterij en lader i.v.m. het vrijkomen van waterstofdampen tijdens het laden. Hiervoor kan een waterstofberekening gemaakt worden. Er wordt al snel gesproken over afstanden tussen de 0,8 tot 2 meter tussen batterij en lader.

Ventilatie en of afzuiging

Ventilatie is enorm belangrijk zodat er geen ophoping van ontplofbare gassen kan ontstaan tijdens de dagelijkse gang van zaken. Tijdens het laden komt er waterstofgas vrij. Deze gassen kunnen afgevoerd worden door natuurlijke ventilatie met of zonder extra afzuiging. Waterstofgas is lichter dan de lucht die aanwezig is en zal zich ophopen onder het plafond. Om ervoor te zorgen dat uw situatie veilig is of veilig ontworpen wordt is het belangrijk om hiervoor een waterstofberekening te maken.

Naast de ventilatie en afzuiging is het ook belangrijk te kijken naar de toevoer van verse lucht zodat de lucht ook ververst wordt in de ruimte van het acculaadstation. Zo kan er gekozen worden om gebruik te maken van zogenaamde lastdragers waardoor beluchting van onder mogelijk is.

Wij adviseren u om een gespecialiseerd bedrijf te vragen voor de inrichting van uw tractie acculaadstation. U mag hierbij ook Batterijcentrum Nederland benaderen, wij zijn gespecialiseerd in het inrichten van deze stations.

De elektrische installatie

Kijken we naar de elektrische installatie van uw acculaadstation moet deze afgestemd zijn op gevraagde capaciteit en spanning van de te laden batterijen. Zo moet de bekabeling, aansluitsnoeren, beveiligd zijn tegen kortsluiting. Alle verlichting, vast en draagbaar, moet explosievrij zijn en beschermd tegen de inwerking van elektrolyt.

Ieder elektrisch toestel of apparaat kan vonken overbrengen. Ben hiervan bewust. Dit geldt ook voor contactdozen. Afstand en de juiste behuizing zorgen voor veiligheid.

Organisatorisch eisen

Naast alle bouwtechnische, elektrische en ventilatie eisen, punten, zijn er ook organisatorische eisen verbonden aan de inrichting van een tractie acculaadstation.

Zo mogen er geen heetwerkzaamheden uitgevoerd worden in de laadruimte zoals slijpen en lassen. Maar ook roken is ten zeerste verboden. Er is nou eenmaal kans op knalgas.

De ruimte moet voorzien zijn van goede markering en mag niet worden gebruikt als opslag. Gebruiksaanwijzingen moeten duidelijk op de laders aanwezig en leesbaar zijn.

De vloer moet voorzien zijn van antislip en vloeistof dicht zijn. Dit zou wekelijks gecontroleerd moeten worden, al gebeurd dit niet altijd in de praktijk.

Er moet minimaal een oogdouche aanwezig zijn mocht er onverhoopt iets misgaan. Beter nog in combinatie met een oogstortdouche waarmee de ogen in één keer afgespoeld kunnen worden.

Er moeten voldoende, gecertificeerde, veiligheidsbrillen, handschoenen en andere persoonlijke beschermmiddelen aanwezig zijn. Evenals de juiste, gekeurde, brandblussers.

Een ander belangrijk punt in onze ogen is een aanrijdbeveiliging.

Los van procedures, de ruimte, bouwkundige aspecten, de elektrische installatie, ventilatie en afzuiging is de medewerker het belangrijkste element in de veiligheid van het laadproces. Als zij niet de kennis hebben, bewust zijn van de gevaren en procedures niet goed volgen zit de kans op een ongeval in een klein hoekje.

We zetten hieronder nog wat aandachtspunten op een rij.

Voorkom storingen bij aansluiten

 • Haal sleutel uit contact
 • Trek rem aan
 • Ontkoppel de batterij
 • Ontluchtingsopeningen moeten open zijn
 • Controleer dat gelijkricht uitgeschakeld is
 • Controleer isolatie leidingen, deze moeten in orde zijn
 • Koppel batterij aan gelijkrichter
 • Zet gelijkrichter aan
 • Controleer of gelijkrichter goed werkt

Voorkom storingen bij afkoppelen

 • Controleer of gelijkrichter is afgeslagen
 • Let op gasvorming (is dit overdreven)
 • Meld een batterij die versleten is direct bij constateren
 • Zet gelijkrichter uit
 • Check of contactsleutel eruit is
 • Ontkoppel gelijkrichter van batterij
 • Ruim kabels netjes op
 • Koppel batterij aan truck

Voorkom kortsluiting acculaadstation

 • Maak alleen gebruik van gereedschap met geïsoleerde handgrepen
 • Gebruik ten alle tijden handschoenen
 • Leg geen (metalen) voorwerpen op batterij

Voorkom gezondheidsrisico’s

 • Draag juiste persoonlijke beschermmiddelen aan
  • zuurbestendige handschoenen
  • zuurbestendige kleding (schort en schoenen)
  • Veiligheidsbril of gelaatsmasker

Overlopen elektrolyt (maatregelen)

 • Draag te allen tijde persoonlijke beschermmiddelen om bij laden verwonding te voorkomen
 • Verwijder direct sporen van electrolyt
 • Deponeer gebruikte poetsdoeken in speciale container
 • Eventuele plassen bedekken met inerte korrels of neutraliseren met soda-plossingen

Dit artikel is bedoeld om u nogmaals te wijzen op hoe belangrijk het is om een acculaadstation voor tractiebatterijen goed in te richten volgens de de praktijkrichtlijn “Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen (NPR 3299)“. Graag helpen wij u vanuit Batterijcentrum Nederland met het adviseren en correct inrichten van acculaadstations.